hải quan

  • Quy định “xác định trước”: Lợi cho cả Hải quan và DN

    Những quy định Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 128) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013. Một trong những điểm mới trong Thông tư là Thông báo kết quả xác định trước (Advance or...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top